Rekisterit aakkosissa

HUOMAUTUS: Rekisterit aakkosissa -sivulla saattaa olla toimimattomia linkkejä. Hae rekisteriselosteita Rekisterit rekisterinpitäjän mukaan -sivulta, joka on ajantasaisempi.

Voit käyttää myös selaimesi Etsi (Find) -toimintoa etsiessäsi rekisteriä tietyllä nimellä tai nimen osalla.

A

Ajankäyttötutkimus vuosilta 1979, 1987-88, 1999-2000 Tilastokeskus

Ajoneuvoliikennerekisteri Ajoneuvohallintokeskus

Ammattikuolleisuus 1971 – 1994 Tilastokeskus

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun
opiskelijavalintarekisteri
 Opetushallitus

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishakurekisteri Opetushallitus

Ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisterit ja Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri Opetushallitus

Annosrekisteri Säteilyturvakeskus

Ansaintarekisteri Eläketurvakeskus

Arvonlisäverotuksen tietokanta Verohallinto

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri Verohallinto

ASA-rekisteriSosiaali- ja terveysministeriö

Asuinolotilastotiedosto Tilastokeskus

Asuntokuntatiedosto Tilastokeskus


B


Biologisten altistumismittausten rekisteri Työterveyslaitos

E

Ehdokasrekisteri Tilastokeskus

Elinolot ja kuolleisuus (EKSY-70) Tilastokeskus

Elinolot ja kuolleisuus (EKSY -75) Tilastokeskus

Elinolot ja kuolleisuus (EKSY -80) Tilastokeskus

Elinolot ja kuolleisuus (EKSY -85) Tilastokeskus

Elinolot ja kuolleisuus (EKSY -90) Tilastokeskus

Eläkerekisteri Eläketurvakeskus

Ennakkoperintärekisteri Verohallinto

Epämuodostumarekisteri THL

Etuusrekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Eu-elinolotutkimus (European Community Household Panel, ECHP) Tilastokeskus

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilausrekisteri Kansaneläkelaitos Kela

European Register Of Stroke (EROS) THL

EU-työvoimatutkimus (TY 61) Tilastokeskus


F

FINJEM altistumistietojärjestelmä Työterveyslaitos


H

Haastattelututkimusten otosrekisteri Tilastokeskus

Hakemusrekisteri Eläketurvakeskus

Hallinnollisten asioiden kirjaamisjärjestelmä Kansaneläkelaitos Kela

Henkilökorttirekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Henkilörekisteri Eläketurvakeskus

Holhousasioiden rekisteri Väestörekisterikeskus


I

Implanttirekisteri THL


K

Kansainvälinen asiantuntijarekisteri Tilastokeskus

Kaupanvahvistajarekisteri Oikeusrekisterikeskus

Kiinteistötietokanta Verohallinto

Kiinteistöveron julkiset tiedot; verovuosittain Verohallinto

Kokoelmatietokantarekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri Oikeusrekisterikeskus

Korkeakoulujen tutkimustilasto Tilastokeskus

Kotihoidon asiakaslaskenta THL

Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto Tilastokeskus

Kulutustutkimus (ent. kotitaloustiedustelu) vuosilta 1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994-96, 1998 Tilastokeskus

Kuntasektorin palkkatilasto Tilastokeskus

Kuolemansyytilasto Tilastokeskus

Kuulutusrekisteri Oikeusrekisterikeskus

Kuvallisen Kela-kortin/SV-kortin tilausrekisteri Kansaneläkelaitos Kela


L

Lapsitiedosto 1997 VÄ59 Tilastokeskus

Lastensuojelurekisteri THL

Liiketoimintakieltorekisteri Oikeusrekisterikeskus

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri FIMEA


M

Maa- ja metsätaloustyöntekijöiden palkkatilasto Tilastokeskus

Maatilarekisteri Tike

Maatilatalouden tulo- ja verotilaston perusaineisto Tilastokeskus

Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusaineisto Tilastokeskus

Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston sekä tulo- ja verotilaston yhdistelmäaineisto Tilastokeskus

Maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin (ent. Maatilarekisteri ja Puutarhayritysrekisteri yhdistettynä) Tike

Majoitusliikerekisteri Tilastokeskus

Maksuliikkeen tietokanta Verohallinto

Maksuunpanolaskennan tietokanta Verohallinto

Maksuvalvonta-aineisto MAVA Tilastokeskus

Moottoriajoneuvotilasto Tilastokeskus

Munintakanalarekisteri Tike

Muodostuneet ja hajonneet perheet VÄ55 Tilastokeskus

Muuttoliikkeen virtatiedosto 1987 – 1998 Tilastokeskus


N

Nautarekisteri Tike

Näkövammarekisteri THL


O

Opetusharjoittelun suorittaneet Tilastokeskus

Opiskelijoiden vuosiaineisto Tilastokeskus

Oppisopimuskoulutuksen vuosiaineisto Tilastokeskus

Osakeasuntojen kauppahinnat verottajalta Tilastokeskus

Osakehuoneistorekisteri Verohallinto

Osinkotietokanta Verohallinto


P

Palkkarakennetilasto Tilastokeskus

Palveluntuottajien rekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Peltolohkorekisteri Tike

Perheet, vuositilasto VÄ53 Tilastokeskus

Perinnän tietokanta Verohallinto

Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri Verohallinto

Peruskoe 1 Puolustusvoimat

Peruskoe 2 Puolustusvoimat

Petrean asiakasrekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Tilastokeskus

Poroverotuksen tietokanta Verohallinto

Puutarhayritysrekisteri Tike

R

Rangaistusmääräykset Tilastokeskus

Raskaudenkeskeyttämisrekisteri THL

Rekisterit ja tietojärjestelmät Työterveyslaitos

Rikesakot Tilastokeskus

Rikospäätökset I oikeusasteessa Tilastokeskus

Rikosrekisteri Oikeusrekisterikeskus

Rikosvahingot 1988 Tilastokeskus

Rikosvalitukset Tilastokeskus


S

Sakkorekisteri Oikeusrekisterikeskus

Sikarekisteri Tike

Siviilipalvelusrekisteri(pdf) Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri THL

Suomalaisten matkailututkimus Tilastokeskus

Suomen munuaistautirekisteri Munuais- ja Maksaliitto ry

Sydän- ja verisuonitautien rekisteri THL

Sydäninfarktirekisteri FINAMI THL

Syntyneiden lasten rekisteri THL

Syyttämättä jätetyt Tilastokeskus

Syöpärekisteri THL

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri (ASA) Työterveyslaitos

 

T

Tartuntatautirekisteri – TTR THL

Tefi Eläkkeen hakemistiedot Eläketurvakeskus

Teollisuuden hyödyketilastot Tilastokeskus

Teollisuuden ja rakentamisen toimipaikkatiedot Tilastokeskus

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri TERHIKKI Valvira

Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri THL

Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, kotimaan liikenne Tilastokeskus

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, ulkomaan liikenne Tilastokeskus

Tieliikenteen tietojärjestelmä Ajoneuvohallintokeskus

Tietopalvelutietokanta Verohallinto

Tiettynä vuonna tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen, vuosiaineisto Tilastokeskus

Toimeentulotukirekisteri THL

Tulo- ja varallisuustilaston perusaineisto Tilastokeskus

Tulonjakotilaston kokonaisaineisto Tilastokeskus

Tunnistus.fi -tunnistuksenohjauspalvelun rekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Tutkimusrekisteri Kansanaeläkelaitos Kela

Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen, vuosiaineisto Tilastokeskus

Tutkinnon suorittaneiden vuosiaineisto Tilastokeskus

Tutkintorekisteri Tilastokeskus

Työeläkehakemusten rekisteri Kansaneläkelaitos Kela

Työhallinnon asiakaspalvelun henkilöasiakasrekisteri Työ- ja elinkeinoministeriö

Työhygieenisten altistumismittausten rekisteri Työterveyslaitos

Työnantaja- ja vakuutusrekisteri Eläketurvakeskus

Työnantajarekisteri (TAR) Valtiokonttori

Työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen tietokanta Verohallinto

Työnvälitystilaston kuvaus Työ- ja elinkeinoministeriö

Työolotutkimus (1977,1984, 1990,ja 1997) Tilastokeskus

Työperäisten sairauksien rekisteri Työterveyslaitos

Työssäkäyntitilasto Tilastokeskus

Työsuhdeaineisto Tilastokeskus

Työtapaturmatiedot Tilastokeskus

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuosiaineisto Tilastokeskus

Työvoimatutkimus, kuukausihaastattelu (TY 81) Tilastokeskus


U

UM-henkilötietorekisteri Eläketurvakeskus

Urheilijarekisteri THL

Uusintarikollisuusrekisteri Tilastokeskus


V

Valtion palkkatilasto Tilastokeskus

Valtion palvelusrekisteri (PSR) Valtiokonttori

Vapaa-aikatutkimus vuosilta 1977, 1981, 1991 Tilastokeskus

Varallisuustutkimus vuosilta 1987, 1988, 1994, 1998 Tilastokeskus

Velkajärjestelyrekisteri Oikeusrekisterikeskus

Velkajärjestelyrekisteristä poistettujen tietojenarkisto Oikeusrekisterikeskus

Verkokortti- ja ennakkoverorekisteri Verohallinto

Verotietokanta Verohallinto

Verotuksen julkiset tiedot/henkilöasiakkaat; verovuosittain Verohallinto

Verotuksen julkiset tiedot/yhteisöt; verovuosittain Verohallinto

Vesikulkuneuvorekisteri Maistraatit

VIES-tietokanta Verohallinto

Vuoden 1970 väestölaskennan henkilötiedosto Tilastokeskus

Vuoden 1975 asunto- ja elinkeinotutkimuksen henkilötiedosto Tilastokeskus

Vuoden 1978 elinolotutkimus, vuoden 1986 elinolotutkimus ja vuoden 1994 elinolotutkimus Tilastokeskus

Vuoden 1980 väestölaskennan henkilötiedosto Tilastokeskus

Vuoden 1985 väestölaskennan henkilötiedosto Tilastokeskus

Vuoden 1990 väestölaskennan henkilötiedosto Tilastokeskus

Vuoden 1995 väestölaskennan henkilötiedot Tilastokeskus

Vuokratilaston asumistukiaineisto Tilastokeskus

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970 – 2000 Tilastokeskus

Väestömuutokset, vuositilasto VÄ62 Tilastokeskus

Väestön keskusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen muutostiedot Tilastokeskus

Väestörakenne, vuositilasto VÄ60 Tilastokeskus

Väestötietojärjestelmä Väestörekisterikeskus


Y

Yhteisöverotuksen tietokanta Verohallinto

Yksityisen sektorin palkkatilasto Tilastokeskus

Yleinen liike- ja yhteisötunnusrekisteri Tilastokeskus

Ylikuormamaksurekisteri Oikeusrekisterkeskus

Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri Opetushallitus

Yritys- ja toimipaikkarekisteri Tilastokeskus

Yritysten tilinpäätöstiedot Tilastokeskus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s