Lupamenettelyt koonnostaulukkona

KOONNOS ERI VIRANOMAISTEN HENKILÖREKISTERITIETOJEN LUOVUTUSPERIAATTEISTA
– luovutus tutkimukseen, selvitystyöhön ja tilastointiin

Rekisteri Rekisteritietojen julkisuus Tietojen luovutuksen lakiperuste Henkilötieto-lain (523/1999) lisäksi Mihin tarkoitukseen tietoja voidaan luovuttaa? Voidaanko tunnisteet
luovuttaa?
Miten käyttölupaa haetaan ja mistä saa lisätietoja? Huomautuksia
Eläketurvakeskuksen rekisterit
Salassa pidettäviä Työntekijän eläkelaki (TyEL 395/2006) Tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät. Kirjallinen vapaamuotoinen lupahakemus lähetetään osoitteella:Osastopäällikkö
Tilasto-osasto
00065 Eläketurvakeskus
Työntekijän eläkelaki (TyEL 395/2006) velvoittaa Eläketurvakeskusta pyytämään aineistoluovutukseen luvan julkisilta eläkelaitoksilta heidän tietojensa osalta (Kuntien eläkevakuutus, Valtiokonttori, Kirkkohallitus yms.).
Kelan rekisterit Salassa pidettäviä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (JulkL 621/1999) Tieteellisiin tutkimuksiin, tilastointiin, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään allekirjoitettuna Kelaan. Ks Tutkimusta tukemassa > Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin
Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosastoASA-rekisteri Salassa pidettävä Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001) Työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen, työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimiseen ja kehittämiseen Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät. Tutkimuslupahakemus lähetetään STM:n työsuojeluosastolle Työterveyslaitos on rekisterin ylläpitäjä
THL:n rekisterit1)
a) Epämuodostuma-rekisteri
b) Näkövamma-
rekisteri
c) Raskauden
keskeyttämis- ja
sterilointirekisteri
d) Syntyneiden lasten rekisteri
e) Syöpärekisteri
f) Terveydenhuollon
hoitoilmoitus-
rekisteri (HILMO)
1) Salassa pidettäviä 1) Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 1) Tieteellisiin tutkimuksiin 1) Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999)edellytykset täyttyvät 1) Lupahakemus lähetetään THL:ään. Ks. lisätietoja 1) Jos haetaan lupaa usean STM:n alaisen laitoksen rekistereihin (Fimea,STUK,THL, TTL, Valvira) lupa haetaan STM:stä
2)
a) Kotihoidon
asiakaslaskenta
b) Lastensuojelu-
rekisteri
c) Sosiaalihuollon
hoitoilmoitus-
rekisteri
d) Toimeentulotuki-
rekisteri
2) kuten 1 2) Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001)Tilastolaki (280/2004) 2) Tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin 2) Tunnisteita ei voida luovuttaa 2) Kuten 1 2) Kuten 1
3)
Tartuntatauti-
rekisteri
3) kuten 1 3) Tartuntatautilaki (583/1986)JulkL (621/1999)
3) Tieteellisiin tutkimuksiin 3) Tunnisteet voidaan luovuttaa, mikäli henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät 3) Kuten 1 3) Kuten 1
4)
Mielentilatutkimuskortisto
4) kuten 1 4) Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008JulkL (621/1999)
4) Tietoja käytetään pääsääntöisesti THL:ssä sisäisesti (oikeuspsykiatria). Ulkopuolisille tietoja annetaan vain poikkeustapauksissa, esim. tutkimusluvan saaneille tutkijoille 4) Tunnisteita ei voida luovuttaa 4) Tutkimuslupahakemus THL:n sivuilta. Tutkimuslupa osoitetaan Oikeuspsykiatria/Tutkimuslupa-
hakemus
Tiken rekisterit 1) Maaseutuelin- keinohallinnon rekisterit 1) Julkisia ja salassa pidettäviä 1) Lakimaaseutuelinkeino-hallinnon tietojärjestelmästä (284/2008)JulkL (621/1999) 1) Lain 284/2008 3§ mukaisesti viranomaisten hallinnointi- ja valvontatehtäviä varten, tutkimukseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin 1) Tunnisteita voidaan luovuttaa, mikäli mm. henkilötietolain(523/1999edellytykset täyttyvät 1) Maaseutuelinkeino-hallinnon rekisteriä koskevien tietojen luovuttamisesta päättää Evira, Mavi tai Tike. Kaikki lupahakemukset voi lähettää Tiken tietopalveluun, josta ne toimitetaan edelleen käsiteltäväksi asiasta päättävälle taholle.
2) Tilastorekisterit 2) Kuten 1 2) Laki maaseutuelinkeinotilastoista (1197/1996).Tilastolaki (280/2004) 2) Maaseutuelin-keinotilastolain 3§ mukaisesti tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten 2) Tunnisteineen voidaan maaseutuelin-keinotilastolain 3§:n mukaisesti luovuttaa tiedot iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista mikäli henkilötietolain (523/1999)edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa tiedot luovutetaan ilman tunnisteita. 2) Lupahakemuslomake löytyy Tiken sivulta. Täytetty lomake palautetaan Tikeen
Tilastokeskuksen aineistot
1)
TilastorekisteritErikseen muodostetut rekisteriaineistot
1) Salassa pidettäviä 1) Tilastolaki (280/2004) 1) Tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin 1) Henkilötietolain (523/1999)mukaisia henkilötietoja ei luovuteta ja siksi tiedot anonymisoidaan niin, ettei välillinenkään tunnistaminen ole mahdollista. Jos henkilötietolain (523/1999)edellytykset täyttyvät tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta luovutetaan tunnistetietoineen. 1) Lupahakemus lähetetään Tilastokeskuksen kirjaamoon. Lomakepohja ja täyttöohjeet ym. tietoa TK:n Tutkimuspalvelu-sivustolta. 1) Pääsääntöisesti kokonaisaineistoja ei luovuteta.
2) Kuolintodistus-arkisto 2) Kuten 1 2) Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973)JulkL (621/1999) 2) Tieteelliseen tutkimukseen, tilastointiin, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystyötä varten. 2) Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät 2) Luvan hakemisohjeet ym. tietoa löytyy TK:n Kuolintodistusarkisto-sivustolta.
Työterveyslaitoksen rekisterit
1)a) Työperäisten sairauksien rekisterib) Biologisten altistumismittausten rekisteric) Työhygieenisten altistumismittausten rekisteri
1) Salassa pidettäviä 1) Laki Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (159/1978) ja JulkL (621/1999) 1) Työterveyslai- toksen toimialan tieteellisiin tutkimuksiin 1) Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999)edellytykset täyttyvät 1) Lupahakemus lähetetään Työterveyslaitokseen Ks. myös Lisätietoja 1) Jos samalla haetaan lupaa muiden STM:n alaisten laitosten (esim. THL, STUK) läkisääteisten rekistereiden tietoihin, lupa haetaan STM:stä .Huom! Jos samalla on tarve saada potilas- tai sosiaalihuollon asiakirjatietoja, niin lupa haetaan eri hakemuksella THLstä, jos pyyntö kohdistuu useaan tietoja ylläpitävään julkiseen toimintayksikköön tai jos tiedot ovat yksityisessä toimintayksikössä.
2)a) Potilasasiakirja-tiedot 2) Kuten 1 2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja potilasasiakirja-asetus (298/2009) 2) Tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten 2) Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät 2) Lupahekemus lähetetään Työterveyslaitokseen Ks. myös lisätietoja  Jos pyyntö kohdistuu useaan tietoja ylläpitävään julkiseen toimintayksikköön tai jos tiedot ovat yksityisessä yksikössä, niin lupa haetaan THLstä
Valviran
rekisterit
1) Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri
 1) Julkisia ja salassa pidettäviä 1) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)JulkL (621/1999) 1) Tieteelliseen tutkimukseen, tilastointiin, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten 1) Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät 1)Tutkimuslupahakemus THL:n tukimuslupalomakkeella
2) Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri 2) Kuten 1 2) Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990, 689/2005), Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996, 691/2005)JulkL (621/1999) 2) Tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointia varten 2) Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät 2) Lupahakemus lähetetään erikseen jokaiseen läänihallitukseen. 2) Rekisterin ylläpidosta vastaavat Valvira ja läänihallitukset yhdessä. Rekisterin tietosisältö on osittain epätäydellinen.
3) Luoteri- Rekisteri 3) Salassa pidettäviä 3) Laki hedelmötyshoidoista (1237/2006) 3) Luovutetusta sukusolusta tai alkiosta alkuunsa saaneen henkilön ja eräissä tapauksissa tämän äidin tiedonsaantioikeuden käyttämistä varten. 3) Tunnisteita ei voida luovuttaa 3) Kuten 1. 3) Tiedonsaanti-oikeus koskee sukusolun tai alkion luovuttajan henkilöllisyyttä.
Verohallinnon rekisterit
Salassa pidettäviä Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999)JulkL (621/1999) Tieteelliseen tutkimukseen, tilastointiin, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystyötä varten. Yksilöiviä tunnisteita ovat HETU ja Y-tunnus.Jos on oikeus saada tunnistettavissa olevia verotustietoja luovutetaan myös yksilöivät tunnisteet Tietolupahakemuslomake löytyy Verohallinnon sivuilta.
 Väestörekisterikeskuksen rekisterit Tiedot salassa pidettäviä lukuun ottamatta yksittäin luovutettavia osoitetietoja. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21.8.2009/661
ja
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128 sekä muun erityislainsäädännön säännökset.
Yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin. Henkilötunnukset voidaan luovuttaa mikäli lain väestötieto-järjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21.8.2009/661 43 §:nja henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät. Kiinteistötunnus sekä rakennus- ja huonetoistotunnus voidaan luovuttaa, kun tietosuojalainsäädäntö luovutuksen sallii. Vapaamuotoinen hakemus tai täytetty hakemuslomake lähetetään VRK:een. VRK:n nettisivuilta on saatavissa hakemuslomake(pdf) poiminnalle sekä tietojen päivityslomake(pdf) väestötietojärjestelmän tietojen päivittämiseen. Lomakkeissa on mukana täyttöohjeet ja hinnasto. Lisätietoja antavat VRK:n tietopalveluasiantuntijat.
Potilasasiakirjat Salassa pidettäviä. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja JulkL (621/1999). Tieteellisiin tutkimuksiin tai tilastointiin. Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät. Lupaa haetaan terveydenhuollon toimintayksiköistä tai THL:sta. Ks. huomautuksia Lupa haetaan THL:sta, jos tietoja tarvitaan useamman kuin yhden terveyden- ja sairaanhoidon palveluja tuottavan kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoista tai yhdenkin yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottavan yksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakirjoista
Sosiaalihuollon asiakirjat Salassa pidettäviä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)ja JukL (621/1999) Tieteellisiin tutkimuksiin Tunnisteet voi luovuttaa, jos henkilötietolain (523/1999) edellytykset täyttyvät. Lupaa haetaan sosiaalihuollon palvelua tuottavasta toimintayksiköstä tai THL:sta. Ks. huomautuksia. Lupa haetaan THL:sta, jos tietoja tarvitaan useamman kuin yhden sosiaalihuollon palveluja tuottavan kunnan tai kuntayhtymän tai yhdenkin yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävän palvelun tuottajan asiakasta koskevista asiakirjoista

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s