AJANKOHTAISTA

Sitran ISAACUS-hankekokonaisuuteen kuuluvassa Kansallinen lupa-, informaatio- ja tukipalvelu -hankkeessa kehitettävän informaatioportaalin beta-versio on avattu katseltavaksi osoitteessa hytedata.fi

Nyt on mahdollisuus päästä vaikuttamaan rakenteilla oleviin, Kansalliseen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalveluun (FMAS) kuuluviin,  sähköiseen käyttölupapalveluun ja informaatio- ja tukipalveluun. Kansallisarkistossa järjestetään 17.11.2014 tutkijoille workshop näistä palveluista. Tilaisuuden tavoitteena on saada tutkijoilta mahdollisimman paljon palautetta tässä vaiheessa, kun suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta toteuttamista ei vielä ole aloitettu. Ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2014, lisätietoja tilaisuudesta fmas-foorumista. (4.11.2014)
Itä-Suomen yliopisto/ Aducate järjestää yhdessä KYSin Tiedepalvelukeskuksen kanssa 6.11.2014 Kuopiossa ”Rekistereiden käyttö tutkimuksessa – millaista on hyvä rekisteritutkimus” -koulutuksen, jossa käydään läpi asiantuntijoiden vetämänä rekisteritutkimuksen lupakäytäntöjä, erityispiirteitä sekä ongelmakohtia. Ilmoittautuminen viimeistään 17.10. Aducaten koulutuskalenterin kautta. (12.9.2014)

Kansallisarkistossa on avoinna määräaikainen erikoistutkijan tehtävä rekisteritutkimuksen infrastruktuurin kehittämistyössä. Tehtävä liittyy rakenteilla olevaan Kansalliseen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalveluun sekä ReTkin toimintaan. Tarkempi kuvaus tehtävästä löytyy valtiolle.fi-palvelusta työavaimella 600-137-14. Hakuaika umpeutuu 28.7.2014.

Ruotsissa on 26.6.14 jätetty ehdotus uudesta laista, joka tekisi mahdolliseksi muodostaa pysyviä tutkimusrekistereitä eri rekisterien tietoja ja myös tutkittavilta kerättyjä tietoja yhdistelemällä. Otsikolla Unik kunskap genom registerforskning julkaistuun lakiehdotukseen sisältyy laaja rekisteritutkimusta koskeva selvitysosa.

Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (Finnish Microdata Access Services FMAS) -hankkeessa on avattu tutkijoille vaikuttamisfoorumi osoitteessa www.fmas-foorumi.fi. Foorumi tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa uusien palvelujen rakentamiseen. (9.5.2014)

Uutta tiekartalle valittua rekisteritutkimuksen infrastruktuuria, Kansallista rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelua, esitellään seminaarissa 7.5.2014. Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.  ohjelmasivun kautta. (9.4.2014)

Tilastokeskus järjestää seminaarin etäkäytöstä ja tietosuojasta 27.2.2014. Ilmoittautuminen viimeistään 24.2. ohjelmasivulta löytyvillä ohjeilla. (23.1.2014)

Uusinta työuriin ja eläketurvaan liittyvää rekisteritutkimusta esitellään kevään aikana Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaareissa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta ennakkoilmoittautumista toivotaan. (22.1.2014)

Kansallisen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelun (ks. alla) rakentaminen on alkamassa. Hankkeessa on avoinna kaksi erikoistutkijan tehtävää. Tarkemmat kuvaukset tehtävistä löytyvät valtiolle.fi-palvelusta työavaimilla 600-306-13 ja 600-307-13. Hakuajat umpeutuvat 24.1.2014.

Rekisteritutkimuksen uutta infrastruktuuria päästään toteuttamaan. Kansallisarkiston ja Tilastokeskuksen yhteishanke ”Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu” on valittu Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle ja Suomen Akatemia on myöntänyt hankkeelle alkurahoituksen vuodelle 2014. (28.11.2013)

Tutkimusaineistojen jatkokäyttöä ja tietosuojaa koskeva seminaari järjestetään Helsingin yliopistossa 21.11.2013. Alustuksissa käsitellään mm. tulossa oleva EU-tietosuoja-asetusta. Seminaariin on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautumista toivotaan. Tutustu seminaarin esityksiin.

Call for Reseach Proposals:                                                                                          Data without Boundaries (DwB) -projekti tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden päästä käyttämään eurooppalaista julkishallinnon tuottamaa
mikrodataa tutkimusaineistonaan, erityisesti vertaileviin tutkimuksiin. Tarjolla olevat aineistot soveltuvat eritoten sosiologian, väestötieteen, taloustieteen ja maantieteen alan tutkijoille. Meneillään oleva DwB-haku umpeutuu 15.10.2013, mutta myöhemminkin voi hakea. Kannattaa tutustua DwB-projektin tarjoamaan tukeen ja mahdollisuuksiin.

Ruotsissa on avattu portaali registerforskning.se, josta saa tietoja tutkimuskäyttöön saatavissa olevista rekistereistä ja biopankeista. Lue asiasta kertova uutinen myös SIMSAM -verkoston sivuilta. (1.10.2013)

Tilastokeskus järjesti 5.6.2012 etäkäytön esittelytilaisuuden, jossa kerrottiin mm. etäkäytön sopimus- ja lupakäytännöistä. Osa esityksistä on saatavissa tilaisuuden verkkosivuilta.

Eduskunta hyväksyi uuden tilastolain 2.5.2013.

Tilastolakiuudistuksen valiokuntakäsittely alkoi 21.3.2013.

Valmisteilla oleva EU:n tietosuoja-asetus heikentää mahdollisuuksia tehdä rekisteritutkimusta, jos asetukseen esitetyt muutokset toteutuvat. THL on antanut asiasta lausunnon 8.3.2013.  

Call for papers: Pohjoismainen rekisteritutkimukseen painottuva epidemiologian konferenssi NordicEpi 2013 järjestetään EuroEpi 2013 -konferenssin yhteydessä Aarhusissa, Tanskassa 14.8.2013. Abstrakteja pyydetään 29.3.2013 mennessä.

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) järjestää Tietovarannot käyttöön -seminaarin 25.2.2013 Helsingissä. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet seminaarin nettisivulta.

Call for papers: Turussa pidetään elokuussa 2013 ensimmäinen kansainvälinen poikkitieteellinen työntutkimuksen konferenssi WORK – Continuities and Disruptions in Modern Life. Esitysehdotuksia voi jättää 15.1.2013 asti.

Data without Boundaries (DwB) -hanke järjestää kursseja EUROSTATin monikansallisen mikrodatan tutkimuskäytöstä. Helmikuun (Bukarest, 13. – 15.2.13) koulutuksessa pääsee tutustumaan EU:n tulo- ja elinolotutkimuksen (EU-SILC) aineiston käyttömahdollisuuksiin. Kurssille voi hakea 15.1.2013 asti.

Tilastokeskus järjesti 21.11.2012 Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaarin. Tilaisuuden esitykset ovat saatavissa seminaarin verkkosivulta.

Tilastolain uudistamistyöryhmän ehdotus ja siitä annetut lausunnot löytyvät HARE-palvelusta. Lakiehdotusta muokattiin lausuntojen pohjalta  VM:ssä ja se annettiin eduskunnalle 8.11.2012.

Ruotsissa on tilastotointa koskevan selvityksen yhteydessä tehty erillisselvitys hallinnollisista ja teknisistä toimenpiteistä, joilla voitaisiin helpottaa rekisteritutkimusta. Raportissa Registerdata för forskning  (2.5.2012) ehdotettiin uuden, rekisteritutkimuksen koordinoinnista ja operatiivisista systeemeistä vastaavan viranomaisen perustamista. Hallitus ei kuitenkaan toistaiseksi ole valmis perustamaan uutta viranomaista, vaan ehdottaa 11.10.12 julkaistussa Forskning och innovation -ehdotuksessa, että Vetenskapsrådet aloittaa ReTki-tyyppisen toiminnan, jonka tavoitteena on parantaa rekisteritietojen löydettävyyttä ja helpottaa niiden käyttöä. Vuodelle 2013 toiminnalle ehdotetaan 25 miljoonan kruunun rahoitusta. Vuosille 2014 – 2016 rahoitus kasvaisi 50 miljoonaan kruunuun/vuosi.

SIMSAM-verkoston (Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences) nettisivusto tarjoaa ikkunan seurata Ruotsin sosiaali- ja terveysalan rekisteritutkimusta sekä sikäläisiä alan ajankohtaisuutisia.

Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen -työryhmän raportti Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt on julkaistu 9.2.12  VM:n sivuilla.

Nordforskin työryhmä Nordic Expert Task Force suosittaa loppuraportissaan Sharing Registry Data for Health Research in the Nordic Countries, että Pohjoismaihin muodostetaan rekisteritutkimuksen tukikeskusten verkosto.(10.2.2012)

VM:n asettaman Tilastokeskuksen ja MIDRAS-hankkeen etäkäyttöjärjestelmän  yhteiskehittämistä pohtineen TURE-työryhmän loppuraportti julkaistiin 30.9.2011. TURE-raportti ja siitä annetut lausunnot ovat saatavissa HARE-palvelusta. Raportissa ehdotetaan rekisteritutkimuksen kansallisen  etäkäyttöympäristön kehittämistä yhteistyönä.

Uutta rekisteritutkimusta

Roope Uusitalo ja Satu Nivalainen tutkivat Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen avulla vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutustusta eläkkeellesiirtymisikään. Raportti julkaistiin toukokuussa 2013.

Rekisterien laatu: Reijo Sundin review-artikkeli ”Quality of the Finnish HospitalDischarge Register” on julkaistu Scandinavian Journal of Public Health -lehdessä (vol. 40, 2012, 505-515).

THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 –tutkimuksessa on yhdistetty monipuolisesti rekisteritietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä, koulutuksesta ja rikollisuudesta. Seurannan tuloksista on julkaistu raportti ”Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa”. (4.1.2013)

FM Karri Seppä väitteli Oulun yliopistossa 15.12.2012 syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun kvantifioinnista. Tilastotieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassa kehitettiin menetelmiä syövästä aiheutuvan kuoleman lisäriskin alueellisen vaihtelun tutkimiseen. Kehitettyjä menetelmiä sovellettiin syöpärekisterin potilasaineistoihin.

Psykologian maisteri Marius Lahden väitöskirja ”Early Life Origins of Severe Personality Disorders – The Helsinki Birth Cohort Study” tarkastettiin Helsingin yliopistossa 24.11.2012.  Tutkimusaineistona olivat  vuosina 1934 – 44 syntyneiden helsinkiläisten seurantatiedot eri lähteistä, mm. kansallisista terveysrekistereistä.

Seminaariesitykset

ReTkin tilaisuuksissa pidetyt esitykset löytyvät Esitysarkistosta

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s